Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

เอเชีย กำลังรุ่ง

กุมภาพันธ์ 18, 2016

<p>โลกแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร และวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้ทำให้เอเชียเป็นผู้เล่นสำคัญของตลาดระดับโลกในปัจจุบัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงมากมายเหล่านี้ ความต้องการเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในประเทศแถบเอเชียยิ่งทวีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศต่างๆ ในเอเชีย ต้องพึ่งพาเครื่องจักรอุปกรณ์แบบดั้งเดิมในการบรรจุ ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการในยุคนั้น แต่ในเวลานี้ เอเชียกำลังเข้าสู่ยุคของออโตโมชั่นหรือการวางระบบอัตโนมัติ<br /><br />เบื้องหลัง<strong>การเติบโตของระบบออโตโมชั่น</strong>ในเอเชียไม่ใช่คำถามที่ตอบไม่ได้อีกต่อไป การเพิ่มของจำนวนประชากร และการพัฒนาของชนชั้นกลางในเอเชีย กำลังสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งสองปัจจัยนี้ ก่อให้เกิดความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ด้าน อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และอีกมาก GDP หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว กำลังโตขึ้นอย่างรวดเร็วในบางประเทศในเอเชีย และผลที่ตามมาก็คือ ปริมาณการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ประเทศไทย และอินเดีย กำลังอยู่ในภาวะการเติบโตเช่นนี้ และปัจจุบันได้กลายป็นประเทศผู้ซื้อสำคัญของสินค้าอุตสาหกรรม การค้า และการอุปโภคบริโภค ตามข้อเท็จจริงนั้น ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใช้จ่ายกับสินค้าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติมากกว่าที่ใดในโลก ด้วยยอดค่าใช้จ่ายทั่วโลกมากถึง 46% ในปี 2557<br /><br /><br /><strong>ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์</strong><br /><br />ปัจจุบัน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการนี้ ที่จริงแล้ว เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผู้ผลิตของเอเชีย การบรรจุด้วยมือแบบดั้งเดิมเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านจำนวนประชากร ตลาดในเอเชียจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยากขึ้น ความจำเป็นที่ต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น การลดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมาย และอีกหลายๆ ประเด็น ได้ผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายพิจารณาถึงการสร้างผลกำไรจากการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ การที่ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นเร็วมาก ทำให้กระบวนการผลิตต่างๆ จำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกัน ด้วยการยกระดับการเพิ่มผลผลิต ต้องผลิตให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น<br /><br />ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน (ROI) ในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่เรื่องที่พิสูจน์ได้ยากอีกต่อไป เพราะการประหยัดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการบาดเจ็บระหว่างทำงาน ด้วยการเติบโตที่สำคัญเช่นนี้ ปัจจุบัน เอเชียจึงเป็นซัพพลายเออร์ที่เข้มแข็งในการผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทต่างๆ ของยุโรปและอเมริกา ประเทศในเอเชียไม่ได้อยู่ในสถานะที่เอื้อมไม่ถึงอีกต่อไปและยังได้รับประโยชน์จากสินค้าคุณภาพดีที่ผลิตได้ในประเทศของตนเอง<br /><br /><br /><img style="width: 409px; height: 207px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11932/asia-on-the-ri…; alt="" rel="43364" data-id="43364" /><br /><br /><br />ในอีกหลายปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สถิติแสดงให้เห็นว่าประเทศในเอเชียจำจะมีการเติบโตในส่วนการผลิตแบบอัตโนมัติ การพยากรณ์ทางการเงินยังคงวางตำแหน่งของเอเชียให้มีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมต่อไปอีกหลายปี ตลาดเกิดใหม่ทั้งหลาย อาทิ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุด ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตมากกว่าอัตราเฉลี่ย<br /><br /><br /><strong>ข้าว: ขุมทองของเอเชีย</strong><br /><br />การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น ย่อมมีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจและตลาดของเอเชีย ซึ่งส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมบางประเภท อาทิ การผลิตข้าว ในฐานะที่เป็นอาหารหลักของผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ข้าว จึงเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ในเอเชีย – ด้วย 90% เป็นพื้นที่การเพาะปลูกของโลกและมีการบริโภคในภูมิภาคนี้ ข้าวเป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเอเชีย ในขณะที่การบริโภคข้าวมักจะอยู่ที่ประเทศในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ การส่งออกข้าวกำลังมีปริมาณพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ต้องเข้ามาควบคุมปริมาณการส่งออก บริษัทในแถบเอเชียต้องปรับเปลี่ยนตามความต้องการด้านการส่งออกที่เติบโตขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ระบบอัตโนมัติทดแทนการใช้แรงงานในสายการผลิต<br /><br /><br /><strong>ประเทศไทย: อันดับต้นบนชาร์ท</strong><br /><br />เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและประชากร  ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำการส่งออกข้าวของโลก ได้ตัดสินใจที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกข้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวรายปีมากขึ้น จากความต้องการด้านการส่งออกที่เพิ่มขึ้น  แต่ต้องรับมือกับอัตราการว่างงานต่ำ และค่าจ่างแรงงานสูง ตอนนี้ บริษัทต่างๆ ในประเทศไทย เริ่มเข้าใจว่าระบบออโตโมชั่นเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ เครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติในส่วนท้ายไลน์การผลิต อาทิ เครื่องบรรจุถุง เครื่องจัดเรียงพาเลท เครื่องพันพาเลท สามารถช่วยได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และส่งผลให้เกิดการเพิ่มกำลังการผลิตในต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิม<br /><br /><br /><strong>ที่ไหนที่มีความต้องการ พรีเมียร์ เทค โครโนส จะอยู่ที่นั่น</strong><br /><br />พรีเมียร์ เทค โครโนส เข้าใจถึงความต้องการและความจำเป็นต่างๆ ในตลาดของเอเชีย จึงได้จัดตั้งสำนักงานและโรงงานต่างๆ อยู่ทั่วภูมิภาคนี้ พีทีซี จัดตั้งสำนักงานขึ้นในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และประเทศจีน โดยจัดหาโซลูชั่นด้านการบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบให้กับบริษัทต่างๆ ทั่วเอเชีย และยังคงพัฒนาธุรกิจเข้าไปในประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายอีกด้วย<br /><br /><img style="width: 500px; height: 200px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11933/asia-on-the-ri…; alt="" rel="43365" data-id="43365" /></p>

บทความถัดไป

อัลไมด้า มาร์ตินส์: มิตรภาพต้องมาก่อน

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ละตินอเมริกามีการเติบโตอย่างมากมายในอุตสาหกรรมการผลิตหลายอย่าง ด้วยวัฒนธรรมที่น่าค้นหาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีการเติบโตและความไม่แน่นอน บราซิลเคยอยู่และยังคงอยู่ในความสนใจของบริษัททั้งหลายจากทั่วโลก