Blog Premier Tech Chronos

Trở về trang chủ

#iLookLikeAnEngineer

Tháng 8 20, 2015

<p>Premier Tech Chronos tự hào góp thêm tiếng nói của mình vào phong trào #iLookLikeAnEngineer như một nỗ lực làm nổi bật sự đa dạng trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Đối với chúng tôi, đổi mới là cách nghĩ, là đường lối để dẫn dắt công ty cùng với tinh thần làm việc nhóm để thúc đẩy tất cả. <br /><br /><img style="width: 397px; height: 397px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11953/petk_1.jpg?wid…; alt="" rel="43385" data-id="43385" /></p><br><p><img style="width: 398px; height: 398px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11954/koca_2.jpg?wid…; alt="" rel="43386" data-id="43386" /></p>

Bài kế tiếp