Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website (de "Site") te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Geen garanties

Hoewel Premier Tech Ltd. redelijke inspanningen doet om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te plaatsen, is uw gebruik van en browsen op de site voor uw eigen risico. Niets op de site, met inbegrip van product- of service-informatie, zal enig contract voor producten of services dat u mogelijk hebt met Premier Tech Ltd., haar leveranciers of haar gelieerde bedrijven, aanvullen of wijzigen. Noch Premier Tech Ltd, haar alliantiepartners, leveranciers, verbonden ondernemingen of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de site is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, straf- of andere schade - met inbegrip van bedrijfsonderbreking, verlies van gebruik, gegevens, informatie, winst (ongeacht de vorm van actie, met inbegrip van maar niet beperkt tot contract, nalatigheid of andere handeling)- voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van de site, zelfs indien Premier Tech op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van schade of de mogelijkheid van het optreden van schade voorziet. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site aan u verstrekt "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER VERKLARING, GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN ENIGE NATUUR, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DUURZAAMHEID, TITEL, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. Wijzigingen of updates van de inhoud van deze Site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Informatie

U stemt er hierbij mee in dat u geen informatie op deze site of de links naar deze site zult gebruiken voor claims, procedures, rechtszaken of acties tegen Premier Tech, haar leveranciers of verbonden ondernemingen. U mag geen informatie of materiaal op de Site plaatsen, publiceren, reproduceren, overdragen of anderszins verspreiden: (a) dat gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (b) dat beschermd is door auteursrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht of afgeleide werken daarvan, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht; (c) dat anderszins deze Site gebruikt op een manier die in strijd is met de wet of die het gebruik van de Site of het Internet door andere gebruikers nadelig zou beïnvloeden, met inbegrip van het plaatsen of verzenden van andere informatie of software die virussen of andere verstorende componenten bevat.

Copyright

U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op de site auteursrechtelijk beschermd is (tenzij anders vermeld) en niet mag worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Premier Tech, behalve voor niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de inhoud behoudt.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's, servicemerken en andere namen, logo's en pictogrammen ter identificatie van producten en services (gezamenlijk de "Handelsmerken") die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Premier Tech en anderen. Premier Tech, het PREMIER TECH-logo en premiertech.com zijn handelsmerken gebruikt onder licentie van Premier Tech Ltd.

Links

Deze site kan links bevatten naar andere websites die niet onder het beheer van Premier Tech vallen, en Premier Tech en haar verbonden ondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor en geven geen verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot de inhoud van een gelinkte site of een link in een gelinkte site.

Monitoring

Premier Tech is niet verplicht om de site te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de inhoud op enigerlei wijze wordt gewijzigd of aangepast zonder toestemming van Premier Tech.

Privacy en toestemming

Wij bewaren enkel informatie die u vrijwillig verstrekt. Hoewel het voor onze dienstverlening aan onze klanten nodig kan zijn dat wij persoonlijke informatie over hen verzamelen, nemen wij maatregelen om de privacy en vertrouwelijkheid van die informatie te waarborgen. Onze inzet voor de bescherming van uw privacy wordt weerspiegeld in onze privacyregels, die het gedrag van onze medewerkers regelen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de persoonlijke informatie van onze klanten. U machtigt hierbij Premier Tech om alle relevante informatie met betrekking tot uw gebruik van de site te verzamelen en te bewaren. U machtigt voorts elke derde partij om Premier Tech dergelijke informatie te verstrekken.

Productomschrijvingen

Premier Tech probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Premier Tech garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Informatie over prijzen en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld in Canadese dollars en zijn exclusief toepasselijke belastingen of verzend- en administratiekosten.

Sitebeleidslijnen

Raadpleeg ons andere beleid, zoals dat inzake Copyright. Deze beleidslijnen zijn ook van toepassing op uw bezoek aan deze Site.

Virussen

Premier Tech aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bladeren door de site of het door u downloaden van materiaal, gegevens, tekst of afbeeldingen van de site.

Recht op schadeloosstelling

Te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten in verband met een schending van deze Algemene Voorwaarden door u of andere gebruikers van uw computer, of in verband met uw gebruik van de Site of met het plaatsen of verzenden van een bericht of informatie op de Site door u of andere gebruikers van uw computer.

Afstand

Wanneer Premier Tech niet aandringt op de strikte uitvoering van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of deze niet afdwingt, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of rechten in deze Algemene Voorwaarden.

Gebied

De Site komt uit Canada. De producten en diensten van Premier Tech worden aangeboden in het werkgebied van Premier Tech. Sommige producten en diensten waarnaar op de Site wordt verwezen, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Revisies

Premier Tech kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien door deze publicatie bij te werken. U dient daarom deze Algemene Voorwaarden telkens wanneer u de Site bezoekt door te nemen.

Toepasselijke wetten

Door de Site te bezoeken, stemt u ermee in dat deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de provincie Québec en de federale wetten van Canada die daarop van toepassing zijn en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de wetten van deze rechtsgebieden.

Copyright

"© Premier Tech Ltd., 2011. Alle rechten voorbehouden. Deze website is het eigendom van Premier Tech Ltd. Alle informatie op de pagina's van deze website is beschermd onder de copyrightwetten van Canada en andere landen.
 Premiertech.com, Premiertechsystems.com en het Premier Tech-logo zijn handelsmerken gebruikt onder licentie van Premier Tech Ltd. Alle andere handelsmerken, logo's, servicemerken en andere namen, logo's en iconen ter identificatie van producten en services die op deze site worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Noch het geheel noch enig deel van dit werk mag worden gekopieerd, gescand, gereproduceerd of verzonden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Premier Tech Ltd. Deze materialen worden door Premier Tech Ltd. en haar gelieerde bedrijven (collectief ""Premier Tech"") geleverd als een service aan haar klanten en mogen uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt. U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze site auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld. Het staat u vrij de inhoud te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, mits u de inhoud niet wijzigt en mits u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de inhoud handhaaft. U hebt de schriftelijke toestemming van Premier Tech nodig om een deel van de inhoud te kopiëren of weer te geven voor herdistributie aan derden of voor commerciële doeleinden. Elke inbreuk op de rechten van Premier Tech Ltd. zal resulteren in passende juridische stappen."

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's, servicemerken en andere namen en iconen ter identificatie van producten en services op deze site zijn eigendom van of gelicentieerd aan Premier Tech Ltd. Niets op deze site geeft u of enige andere persoon het recht of de licentie om een handelsmerk dat op deze site wordt weergegeven te gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.