Almeida Martins

logo_brands_almeidamartins_470x257px.jpg

Premier Tech đã mua lại công ty Almeida Martins, một công ty Brazin nổi tiếng với thiết bị đóng gói và xử lý nguyên liệu công suất cao. Thương vụ mua lại mang tính chiến lược này giúp Premier Tech đa dạng hoá dây chuyền sản phẩm cũng như nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường.