Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Bằng cách truy cập trang web này ("Trang Web"), bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Không Bảo Đảm

Mặc dù Premier Tech Ltd. luôn cố gắng hết sức để đăng tải thông tin chính xác và cập nhật trên Trang Web, nhưng bạn sẽ phải tự chịu mọi rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng và duyệt Trang Web. Các nội dung trên Trang Web, bao gồm thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ, sẽ không thể bổ sung hoặc thay đổi bất kỳ hợp đồng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn có thể có với Premier Tech Ltd., các nhà cung cấp hoặc chi nhánh của Premier Tech Ltd. Premier Tech Ltd, các đối tác liên minh, nhà cung cấp, chi nhánh của Premier Tech Ltd hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến quá trình xây dựng, phát triển hoặc phân phối Trang Web đều không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, mang tính trừng phạt, v.v.—kể cả kinh doanh gián đoạn, mất quyền sử dụng, dữ liệu, thông tin, lợi nhuận (bất kể hình thức hành động là gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng, sự sơ suất hoặc hành động khác)—phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web, ngay cả khi Premier Tech đã được thông báo về hoặc dự đoán trước khả năng phát sinh bất kỳ thiệt hại nào. Không giới hạn bởi quy định nêu trên, mọi nội dung trên trang web đều được cung cấp cho bạn theo "NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẰNG NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ BỀN, QUYỀN SỞ HỮU, TÌNH TRẠNG KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ. Các thay đổi hoặc cập nhật đối với nội dung của Trang Web này có thể được thực hiện mà không cần thông báo.

Thông Tin

Theo đây, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào có trên Trang Web này hoặc các liên kết đến Trang Web này để thực hiện bất kỳ khiếu nại, tố tụng, kiện tụng hoặc hành động nào nhằm chống lại Premier Tech, các nhà cung cấp hoặc chi nhánh của Premier Tech. Bạn không được phép đăng tải, xuất bản, sao chép, truyền gửi hoặc phát tán thông tin hoặc tài liệu trên Trang Web: (a) việc cấu thành hoặc khuyến khích thực hiện hành vi có thể cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (b) được bảo vệ bởi bản quyền, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các công trình phái sinh khi chưa được phép của chủ sở hữu bản quyền; (c) mặt khác, sử dụng Trang Web này trái quy định của luật pháp hoặc có thể tác động xấu đến quá trình sử dụng Trang Web hoặc Internet của những người dùng khác, bao gồm cả việc đăng hoặc truyền thông tin hoặc phần mềm khác có chứa vi-rút hoặc các thành phần phá rối khác.

Bản Quyền

Bạn nên giả định rằng mọi thứ mà bạn thấy hoặc đọc được trên Trang Web đều có bản quyền (trừ khi có ghi chú khác) và bạn không được sử dụng khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Premier Tech, ngoại trừ mục đích sử dụng phi thương mại với điều kiện là bạn không được sửa đổi nội dung và phải lưu giữ tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong nội dung đó.

Nhãn Hiệu Thương Mại

Các nhãn hiệu thương mại, logo, nhãn hiệu dịch vụ và các tên, logo và biểu tượng khác xác định sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là "Nhãn Hiệu Thương Mại") được hiển thị trên Trang Web là các Nhãn Hiệu Thương Mại đã đăng ký và chưa đăng ký của Premier Tech và các bên khác. Premier Tech, logo PREMIER TECH và premiertech.com là các nhãn hiệu thương mại được sử dụng theo giấy phép của Premier Tech Ltd.

Liên Kết

Trang Web này có thể chứa các liên kết đến những trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Premier Tech. Premier Tech và các chi nhánh của Premier Tech sẽ không chịu trách nhiệm và không đưa ra tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện nào liên quan đến nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang web được liên kết.

Giám Sát

Premier Tech không có nghĩa vụ giám sát Trang Web và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nếu nội dung của Trang Web được sửa đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào khi chưa có sự đồng ý của Premier Tech.

Quyền Riêng Tư và Sự Đồng Ý

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp. Mặc dù năng lực cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi có thể đòi hỏi chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân về họ, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật của thông tin đó. Cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn được phản ánh trong các quy tắc bảo mật, nhằm điều chỉnh hành vi của nhân viên trong quá trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Theo đây, bạn cho phép Premier Tech thu thập và lưu giữ tất cả thông tin liên quan đến quá trình sử dụng Trang Web của bạn. Bạn cho phép thêm bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cho Premier Tech những thông tin đó.

Mô Tả Sản Phẩm

Premier Tech sẽ cố gắng mô tả sản phẩm chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Premier Tech không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác trên Trang Web này đều chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có sai sót. Thông tin về giá bán và tình trạng còn hàng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Giá bán

Tất cả giá bán đều được tính bằng đô-la Canada và chưa bao gồm thuế hiện hành hoặc phí vận chuyển và phí bốc dỡ.

Chính Sách về Trang Web

Vui lòng xem lại các chính sách khác của chúng tôi, chẳng hạn như Bản Quyền. Các chính sách này cũng chi phối quá trình truy cập của bạn vào Trang Web này.

Vi-rút

Premier Tech không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh hoặc vi-rút có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác khi bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt Trang Web hoặc quá trình bạn tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hoặc hình ảnh nào từ Trang Web.

Quyền Bồi Thường

Bạn đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho Premier Tech, các nhà cung cấp, đối tác liên minh, chi nhánh và các công ty liên quan của Premier Tech không bị tổn hại bởi bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm cả lệ phí pháp lý hợp lý liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với Điều Khoản và Điều Kiện này của bạn hoặc những người dùng khác trên máy tính của bạn, hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web hoặc việc bạn hay những người dùng khác trên máy tính của bạn đặt hoặc truyền tải bất kỳ thông báo hoặc thông tin nào trên Trang Web.

Khước Từ

Việc Premier Tech không đòi hỏi hoặc thực thi nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ không được coi là sự khước từ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào có trong Điều Khoản và Điều Kiện này.

Lãnh Thổ

Trang Web này được khởi tạo tại Canada. Các sản phẩm và dịch vụ của Premier Tech được cung cấp trong phạm vi lãnh thổ hoạt động của Premier Tech. Một số sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trên Trang Web có thể không khả dụng tại lãnh thổ của bạn.

Sửa Đổi

Premier Tech có thể sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Do đó, bạn nên xem lại Điều Khoản và Điều Kiện này mỗi khi bạn truy cập Trang Web.

Luật Điều Chỉnh

Bằng cách truy cập Trang Web, bạn đồng ý rằng Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của tỉnh Quebec và luật liên bang hiện hành của Canada cũng như bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi pháp luật tại các khu vực pháp lý này.

Bản Quyền

© Premier Tech Ltd., 2011. Bảo lưu mọi quyền. Trang web này là tài sản của Premier Tech Ltd. Tất cả thông tin tìm thấy trong các trang trên trang web này đều được bảo vệ theo luật bản quyền của Canada và các quốc gia khác. Premiertech.com, Premiertechsystems.com và logo Premier Tech là các nhãn hiệu thương mại được sử dụng theo giấy phép của Premier Tech Ltd. Tất cả các nhãn hiệu thương mại, logo, nhãn hiệu dịch vụ khác và các tên, logo và biểu tượng khác xác định những sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên trang web này đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Không được sao chép, quét, tái tạo hay truyền tải toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của công trình này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Premier Tech Ltd. Những tài liệu này được cung cấp bởi Premier Tech Ltd. và các chi nhánh của Premier Tech Ltd. (gọi chung "Premier Tech") như một dịch vụ dành cho khách hàng và chỉ được sử dụng nhằm mục đích cung cấp thông tin. Bạn nên giả định rằng mọi thứ mà bạn thấy hoặc đọc được trên trang web này đều có bản quyền, trừ khi có ghi chú khác. Bạn có thể tự do sử dụng nội dung cho các mục đích phi thương mại, miễn là bạn không sửa đổi nội dung cũng như lưu giữ tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong nội dung đó. Bạn cần có sự đồng ý bằng văn bản của Premier Tech để có thể sao chép hoặc hiển thị bất kỳ phần nội dung nào cần phân phối lại cho các bên thứ ba hoặc cho các mục đích thương mại. Bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các quyền của Premier Tech Ltd. sẽ dẫn đến hành động pháp lý thích hợp.

Nhãn Hiệu Thương Mại

Các nhãn hiệu thương mại, logo, nhãn hiệu dịch vụ cũng như các tên và biểu tượng khác xác định sản phẩm và dịch vụ trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của hoặc được cấp phép cho Premier Tech Ltd. Không nội dung nào trên trang web này cung cấp cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác quyền hoặc giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào được hiển thị trên trang web này khi chưa có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu.