ProtoConsul

logo_brands_protoconsul_470x257px.jpg

ProtoConsul đã được Premier Tech (PT) mua lại vào năm 2017, một doanh nghiệp đứng đầu trong việc phát triển các hệ thống tự động, bao gồm các giải pháp xử lý vật liệu và đóng gói công nghiệp. Các chuyên gia công nghệ của ProtoConsul đã cho phép PT mở rộng hoạt động kinh doanh về robot của mình.