STONEPAK

logo_brands_stonepak_470x257px.jpg

STONEPAK được thành lập vào năm 2009 từ thương vụ mua lại phân khúc thiết bị đóng bao của Graphic Packaging International, Inc. Thương vụ này giúp Premier Tech (PT) trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị đóng bao van quan trọng nhất và là nhà cung cấp giải pháp mới cho công nghiệp hoá chất, khoáng sản và thực phẩm.

Năm 2015, PT đã đưa thiết bị STONEPAK vào danh mục sản phẩm của mình, tiếp nối truyền thống như đã thực hiện với Bates, St. Regis Bates, Stone Container, Bates, St. Regis Bates, Stone Container, Smurfit-Stone, Altivity, Graphic Packaging và bây giờ là Stonepak.