acp-system-small.jpg

การเข้ารับกิจการต่อจาก ACP System ทำให้ Premier Tech สามารถขยายขอบเขตที่ตั้งให้ ปรากฏเห็นในประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้น และสร้างฐานความมั่นคงให้แก่ตำแหน่งของบริษัทในฐานะผู้นำ ด้านการเสนอระบบเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ในเวลาเดียวกันลูกค้าของ ACP System ก็ได้รับการเปิดทาง ให้เข้าถึงประเภทผลิตภัณฑ์หลากหลายในวงกว้างที่แตกสาขาออกไปมากยิ่งขึ้น ด้วยประสิทธิผลแห่งการ ทำงานร่วมกันอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการถือกรรมสิทธิ์นี้ PT และ ACP System เสนอความใกล้ตัว ในท้องถิ่นที่สืบสาวไปถึงทั่วโลก