ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ไม่ให้การรับรอง

แม้ว่า Premier Tech Ltd. จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันไว้บนไซต์ แต่การใช้งานและการเรียกดูไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง ไม่มีสิ่งใดในไซต์ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจมีกับบริษัท Premier Tech จำกัด ผู้จัดจำหน่าย หรือบริษัทในเครือ บริษัท Premier Tech จำกัด คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายโดยผิดสัญญา ค่าเสียหายโดยจำเพาะ ค่าเสียหายสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลจากการถูกขัดจังหวะทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสในการใช้งาน การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียผลกำไร (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา ความประมาท หรือการกระทำอื่นๆ )—ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์ของคุณ แม้ว่า Premier Tech จะได้รับแจ้งหรือคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นก็ตาม โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทุกอย่างบนไซต์นั้นจะให้คุณ "ตามที่เป็น" โดยไม่ให้การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขโดยปริยายถึงคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ความทนทาน ชื่อ การไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเนื้อหาของไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูล

คุณยอมรับในที่นี้ว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ในไซต์หรือลิงก์ไปยังไซต์นี้ในการเรียกร้อง การดำเนินการ คดีความ หรือการกระทำใดๆ ต่อ Premier Tech ผู้จัดจำหน่าย หรือบริษัทในเครือ คุณไม่สามารถโพสต์ เผยแพร่ ผลิตซ้ำ ส่ง หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาบนไซต์: (ก) ที่ก่อให้เกิดหรือให้การสนับสนุนการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง (ข) ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรืองานลอกเลียนแบบอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ (ค) อีกนัยหนึ่ง ใช้ไซต์นี้ในทางที่ขัดต่อกฏหมายหรือส่งผลเสียต่อการใช้งานไซต์หรืออินเทอร์เน็ตของผู้ใช้รายอื่น รวมถึงการโพตส์หรือส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่มีไวรัสหรือสิ่งรบกวนอื่นๆ

ลิขสิทธิ์

คุณควรถือว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) และไม่สามารถนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Premier Tech ยกเว้นการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยไม่ทำการแก้ไขเนื้อหาและให้คงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในเนื้อหา

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ และชื่อ โลโก้ และไอคอนอื่นๆ ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์และบริการ (เรียกรวมกันว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงบนไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของ Premier Tech และผู้อื่น Premier Tech โลโก้ PREMIER TECH และ premiertech.com เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ภายใต้ใบอนุญาตจากบริษัท Premier Tech จำกัด

ลิงค์

ไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Premier Tech และ Premier Tech และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบและไม่รับรอง รับประกัน หรือมีเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ที่อยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ

การตรวจสอบ

Premier Tech ไม่มีพันธะผูกพันในการตรวจสอบไซต์และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดหากเนื้อหาได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Premier Tech 

ความเป็นส่วนตัวและความยินยอม

เราเก็บรักษาเฉพาะข้อมูลที่คุณให้โดยสมัครใจเท่านั้น แม้ว่าความสามารถของเราในการให้บริการแก่ลูกค้าอาจมีความจำเป็นที่เราต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เราใช้มาตรการเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลนั้น ความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวนั้นสะท้อนให้เห็นในกฎความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งกำกับพฤติกรรมพนักงานของเราที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าของเรา คุณอนุญาตให้ Premier Tech รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ คุณยังอนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ Premier Tech อีกด้วย

คำอธิบายสินค้า

Premier Tech พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Premier Tech ไม่รับรองว่าคำอธิบายสินค้าหรือเนื้อหาอื่นๆ ของไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อมูลราคาและความพร้อมจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา

ราคาทั้งหมดแสดงเป็นดอลลาร์แคนาดาและไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้องหรือค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการ

นโยบายของไซต์

โปรดตรวจสอบนโยบายอื่นๆ ของเรา เช่น ลิขสิทธิ์ นโยบายเหล่านี้ยังกำกับการเยี่ยมชมไซต์นี้ด้วย

ไวรัส

Premier Tech ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือไวรัสใดๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณอันเนื่องมาจากการเข้าถึง ใช้งาน หรือการท่องไซต์หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ หรือรูปภาพใดๆ จากไซต์

สิทธิในการชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะป้องกัน ชดใช้ให้ และให้ค่าสินไหมทดแทนแก่ Premier Tech  ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องจากความผิด ค่าใช้จ่าย และรายจ่ายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฏหมายที่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณและผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณรายอื่น หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของคุณหรือกับตำแหน่งหรือการส่งข้อมความหรือข้อมูลใดๆ บนไซต์โดยคุณหรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณรายอื่น

การสละสิทธิ์

การที่ Premier Tech ไม่สามารถยืนยันหรือบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้จะไม่ถือว่าเป็นการสละข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เขตพื้นที่

ไซต์นี้มีต้นทางในแคนาดา สินค้าและบริการของ Premier Tech ให้บริการในพื้นที่ปฏิบัติงานของ Premier Tech สินค้าและบริการบางอย่างที่อ้างถึงบนไซต์อาจไม่มีจำหน่ายหรือให้บริการในเขตพื้นที่ของคุณ

การแก้ไข

Premier Tech อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยปรับปรุงโพสต์นี้ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทุกครั้งที่เข้าถึงไซต์นี้

กฎหมายที่กำกับ

การที่คุณเยี่ยมชมไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการกำกับโดยกฎหมายของจังหวัดควิเบกและกฎหมายของรัฐบาลกลางของแคนาดาที่บังคับใช้ในที่นี้ และคุณยอมรับข้อผูกพันตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลเหล่านี้

ลิขสิทธิ์

© Premier Tech Ltd., 2011 สงวนสิทธิ์ทั้งหมด เว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของบริษัท Premier Tech จำกัด ข้อมูลทั้งหมดที่พบในหน้าเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนาดาและประเทศอื่นๆ Premiertech.com, Premiertechsystems.com และโลโก้ Premier Tech เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ภายใต้ใบอนุญาตจากบริษัท Premier Tech จำกัด เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ และชื่อ โลโก้ หรือไอคอนอื่นๆ ที่ระบุถึงสินค้าและบริการที่แสดงบนไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ ห้ามคัดลอก สแกน ผลิตซ้ำ หรือส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของงานนี้ในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Premier Tech จำกัด เนื้อหาเหล่านี้เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยบริษัท Premier Tech จำกัด และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "Premier Tech") และอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น คุณควรถือว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นหรืออ่านบนไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ทำการแก้ไขและให้คงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหา คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Premier Tech เพื่อคัดลอกหรือแสดงส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาเพื่อการแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การละเมิดสิทธิ์ของบริษัท Premier Tech จำกัด จะส่งผลให้มีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ ชื่อ และไอคอนอื่นๆ ที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์และบริการบนไซต์นี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท Premier Tech จำกัด ไม่มีสิ่งใดบนไซต์นี้ที่ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตแก่คุณหรือบุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงบนไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของ