การเพิ่มประสิทธิภาพ

การอัพเกรดและการแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรที่ก�หนดขึ้นได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของคุณ

สำหรับพรีเมียร์ เทค โครโนสแล้ว การปรับแต่งหมายถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า เรารับฟังสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้าเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขา และหาทางออกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในแต่ละราย เราต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น โดยการลดช่วงเวลาที่เครื่องเสียหรือหยุด ทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ลูกค้าของเราจะต้องได้รับประโยชน์จากทักษะและความเชี่ยวชาญของทีมงานที่ทุ่มเทในทุกส่วน ไคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการบรรจุที่มีอยู่ในโรงงานของคุณ กว่าหลายปีที่ผ่านมา โปรแกรมของเราในด้านนวัตกรรม การวิจัย และการพัฒนา (IR&D) ได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์เครื่องจักร การปรับแต่ง และการอัพเกรดที่เรานำเสนออยู่ในรูปแบบของการอัพเกรดซอฟแวร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการรวมกันขององค์ประกอบทั้งหมดนี้ อ

ทีมเพิ่มประสิทธิภาพของเราทุ่มเท เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ โดยมุ่งเป้าให้การ

 • าให้การท�างานและการบ�ารุงรักษาเครื่องง่ายขึ้น ให้คุณบรร
 • ลุวัตถุประสงค์ใหม่ๆ
 • เพิ่มระดับการผลิตใ
 • หสูงขึ้น ได้ปริมาณผลผลิต และมีความยืดหยุ่น 
 • สอดรับกับบรรจุภัณฑ์ใหม่
 • ลดการสูญเสียวัตถุดิบ
 • ลละอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ รวมทั้งค�านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาตลอดวงจรชีวิตของเครื่อง
premier tech optmization

โปรแกรมด้านการวิจัยและพัฒนา (IR&D) ที่หลากหลายของเรา ได้น�าไปสู่การปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เราสามารถด�าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการ ในส่วนของระบบการบรรจุของพีที และที่ไม่ใช่ของพีทีได้ รวมทั้งสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อก�าหนดในการบรรจุแบบใหม่ๆ ได้อีกด้วย

การบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพเลย์เอาท์
 • ส่วนประกอบอื่นนอกเหนือจากระบบที่มีอยู่
 • การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรในส่วนงานต่างๆ
 • การเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมหุ่นยนต์
 • การอัพเกรดความปลอดภัย,การแปลง PLC
 • การเชื่อมต่อระยะไกล VPN
 • การเข้าถึงรหัสผ่านหลายระดับ
 • การอัพเกรดแขนยนต์ (EOPT)
 • และอื่นๆ

ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 • อุปกรณ์เครื่องจักร แบรนด์พีทีทั้งหมด
 • อุปกรณ์เครื่องจักรแบรนด์ดั้งเดิมของพีทีทั้งหมด
 • และอุปกรณ์เครื่องจักรแบรนด์อื่นๆ ที่ไม่ใช่แบรนด์ พีที